Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Stichting Agrarische Dagen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 41.002160.

Artikel 1
Begrippen
1. Onder leverancier wordt verstaan de Stichting Agrarische Dagen. Deze Stichting is de gebruiker van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene met wie door de leverancier een overeenkomst is gesloten betreffende het leveren van producten of diensten door de leverancier.
3. Onder werkzaamheden worden verstaan de door de leverancier aan de opdrachtgever te leveren producten en/of diensten.
4. Onder afnemer wordt verstaan de betrokkene(n) voor wie werkzaamheden worden verricht in opdracht van de opdrachtgever.
5. Onder open activiteiten worden verstaan de werkzaamheden die als zodanig door de leverancier worden aangeduid in offertes en overeenkomsten. Cursussen met vrije inschrijving van deelnemers behoren hier in elk geval toe.
6. Onder deelnemer wordt verstaan een persoon die voor een activiteit is ingeschreven.
7. Onder materialen worden verstaan alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies enz. op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door de leverancier ter beschikking worden gesteld.
8. Onder hulpmiddelen worden verstaan alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.
9. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de leverancier en opdrachtgever, waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3
Offertes
1. Offertes van de leverancier zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2. Van de leverancier mag worden verwacht dat bij de opzet en de uitvoering van de opdracht recht wordt gedaan aan het eigen karakter van de betrokken (onderwijs)instelling.

Artikel 4
Totstandkoming overeenkomst
1. De afspraken worden vastgelegd in een door de opdrachtgever en de leverancier te ondertekenen overeenkomst.
2. De leverancier is slechts gebonden aan een met hem gesloten overeenkomst indien deze schriftelijk is aangegaan door daartoe door zijn bestuur gemachtigde medewerkers.
3. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent daartoe bevoegd is.

Artikel 5
Uitvoering overeengekomen werkzaamheden door de leverancier
1. De leverancier zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 6
Auteursrecht
1. Het auteurs- en publicatierecht op alle materialen van de leverancier berust bij de leverancier.
2. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.
3. De opdrachtgever staat ervoor in dat afnemers van, en deelnemers aan open activiteiten van leverancier geen diensten en producten met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aanbieden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier.
4. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,–, onverminderd het recht van de leverancier om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7
Hulpmiddelen/materialen/werkruimten
1. Indien de uitvoering van de overeenkomst bij opdrachtgever en/of afnemer plaatsvindt, zal opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen.
2. Het dient de leverancier te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan de leverancier ter beschikking worden gesteld en zo veel mogelijk afsluitbaar zijn, zodat gegevens, materialen e.d. opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte.
3. In overleg met de leverancier zal opdrachtgever ten behoeve van de leverancier voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging, telefoon enz. Dit geldt tevens voor het ter beschikking stellen van medewerkers van opdrachtgever die bij de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden betrokken zullen worden.
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan materialen zonder toestemming van de leverancier te gebruiken; hij staat er tevens voor in dat afnemers en deelnemers dit evenmin zullen doen.
5. Indien in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

Artikel 8
Overmacht
1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de leverancier tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien lid 3 van dit artikel van toepassing is gaat de bevoegdheid (aan de zijde van opdrachtgever) tot ontbinding ingevolge de twee voorgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke ontbinding ten aanzien van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.
2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan de leverancier. Hieronder zijn onder andere begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, handelend namens of vanwege de leverancier, brand, storingen aan en verlies van niet-vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
3. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de leverancier gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4. Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is de leverancier gerechtigd na overeenstemming met opdrachtgever en/of afnemer een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9
Wijziging opdracht c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid artikel 7:408 lid 1 BW
1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt zal de leverancier dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.
3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal de leverancier de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende opdracht aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
4. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. Opdrachtgever is, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 2 en artikel 11 lid 2, gebonden aan de in de overeenkomst vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

Artikel 10
Betaling
1. In de overeenkomst wordt bepaald of de prijs ineens dan wel in termijnen zal worden voldaan.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van dertig dagen is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist.
4. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt is opdrachtgever de wettelijke interest verschuldigd.
5. Eventuele incassokosten, die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11
Gebreken; klachttermijnen
1. Opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen dertig dagen na de laatste dag der uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan de leverancier te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde dertig dagen wordt gedaan, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin, en de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.
Klachten over gebreken zullen via de bij de leverancier geldende klachtenregeling worden behandeld; bij toewijzing van de klacht zal de leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn herstellen.

Artikel 12
Prijzen
1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen.
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven e.d. verhogingen ondergaan, of zich koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta voordoen, kunnen deze kosten worden doorberekend. Deze doorberekening vindt niet plaats ten aanzien van verhogingen dan wel fluctuaties die zich voordoen binnen drie maanden na ondertekening van de overeenkomst. Wanneer de door de leverancier door te berekenen hogere kosten meer dan 4% bedragen heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Artikel 8 lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13
Gebreken; klachttermijnen
1. Opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen dertig dagen na de laatste dag der uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan de leverancier te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde dertig dagen wordt gedaan, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.
2. Klachten over gebreken zullen via de bij de leverancier geldende klachtenregeling worden behandeld; bij toewijzing van de klacht zal de leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn herstellen.

Artikel 14
Geheimhouding
1. De leverancier en opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (één van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.

Artikel 15
Aansprakelijkheid
1. Jegens opdrachtgever is de leverancier aansprakelijk wanneer schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van de leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.
2. Overigens is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
2. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot eenmaal de factuurwaarde.

Artikel 16
Geschilbeslechting
1. Indien geschillen tussen de leverancier en opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dienen deze te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 17
Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18
Wijziging van de voorwaarden
1. De leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip nieuw af te sluiten overeenkomsten.
2. De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de desbetreffende wijzigingen instemt